Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

 • Oferty Pracy

Treść strony

Oferta pracy nr 1/2017

Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie

Oferowane stanowisko: pracownik obsługi - sprzątaczka

Data ogłoszenia: 07.06.2017 r.

Termin składania dokumentów: 30.06.2017 r.

Informacja dla kandydatów:

OPIS STANOWISKA:

 1. Zakres podstawowych czynności: sprzątanie sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Bolechowie, utrzymanie w czystości obiektów sportowych zewnętrznych (siłownia, boisko), wykonywanie innych czynności w razie potrzeb wynikających z podstawowych wymagań higieny, wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora szkoły.
 2. Zależność służbowa: dyrektor szkoły/sekretarz szkoły
 3. Warunki pracy: 0,5 etatu
 4. Miejsce wykonywania pracy:  Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił, co najmniej 6%.

WMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

wykształcenie - minimum podstawowe, preferowane wykształcenie zawodowe lub średnie; sumienność, dokładność i rzetelność w działaniu, umiejętność pracy w zespole oraz komunikatywność; znajomość przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny oraz przepisów przeciwpożarowych; dbałość o należyty stan mienia szkolnego; uprzejmość i życzliwość w stosunku do pracowników, uczniów i interesantów; stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV,

2. List motywacyjny,

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922) i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902),

5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Zespół Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1, 62-005 Bolechowo

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1 do dnia 30.06.2017 r. (decyduje data wpływu do jednostki).

Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i formie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-10 10:01

Unieważnienie oferty pracy nr 2/2016

Do obsadzenia wakatu Głównego Księgowego doszło w wyniku porozumienia w sprawie przeniesienia pracownika samorządowego zawartego dnia 25.01.2017 roku. W związku z tym oferta pracy nr 2/2016 jest nieaktualna.

Stanowisko Głównego Księgowego od 01.03.2017 roku obejmie p. Lidia Dembska, zamieszkała w Kostrzynie.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-26 15:46
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-27 10:46

Oferta pracy nr 2/2016

 

Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie

Oferowane stanowisko: główny księgowy

Data ogłoszenia: 13.12.2016 r.

Termin składania dokumentów: 27.12.2016 r.

Informacje dla kandydatów:

ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO:

 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunków jednostki;
 3. Dokonywanie wstępnej kontroli:
 1.  zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
 2.  kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
 1. Opracowywanie budżetu i sprawozdawczości związanej z jego realizacją;
 2. Nadzorowanie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;
 3. Wykonywanie innych zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora jednostki należą do kompetencji Głównego Księgowego.

 

Zależność służbowa: Dyrektor szkoły.

Warunki pracy: etat, praca przy komputerze.

Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE: (wynikające z art.54 ust.2 ustawy o finansach publicznych)

Osoba ubiegająca się o stanowisko Głównego księgowego powinna spełniać następujące wymagania niezbędne:

 

 1. Posiada obywatelstwo polskie;
 2. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

 

oraz spełnia jeden z poniższych warunków:

 1. Ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;
 2. Ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;
 3. Jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
 4. Posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej;
 2. Umiejętność samodzielnej, dobrej organizacji pracy własnej i podległych pracowników, szczególnie w warunkach okresowego spiętrzenia zadań;
 3. Umiejętność obsługi komputera i programów niezbędnych do obsługi budżetu, w tym znajomość obsługi programów księgowych oraz MS Office;
 4. Umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji i dobrej współpracy w zespole;
 5. Znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej, przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy od podatku od towarów i usług, przepisów oświatowych i samorządowych oraz Karty Nauczyciela;
 6. Rzetelność, dokładność i chęć uczenia się;
 7. Umiejętność korzystania z przepisów prawa;
 8. Komunikatywność, niekonfliktowość i umiejętność pracy w zespole;
 9. Odporność na stres;
 10. Zdolności interpersonalne;
 11. Wysoka kultura osobista i kreatywność;
 12. Dyspozycyjność.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV;
 2. List motywacyjny;
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;
 4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 6. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo, za przestępstwo przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa skarbowe;
 7. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Zespół Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1, 62-005 Bolechowo

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w zaklejonej kopercie w Sekretariacie Szkoły     w Bolechowie ul. Obornicka 1 do dnia 27.12.2016 r. (decyduje data wpływu do jednostki).

Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i formie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-12-13 11:30
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-13 11:33

Oferta pracy 1/2016

"Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na wolne  stanowisko sekretarz szkoły w Zespole Szkół w Bolechowie postanowiono zatrudnić Panią Kingę Nawrot zamieszkałą w Luboniu".

Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie

 

Oferowane stanowisko: sekretarz szkoły

 

Data ogłoszenia: 30.09.2016 r.

 

Termin składania dokumentów: 10.10.2016 r.

 

Informacje dla kandydatów:

 

OPIS STANOWISKA:

1.Zakres podstawowych czynności:

 • Obsługa kancelaryjno – biurowa sekretariatu;
 • prowadzenie spraw uczniowskich i związanej z tym sprawozdawczości, korespondencji i rejestrów;
 • wspomaganie dyrektora szkoły w prowadzeniu bieżących spraw dotyczących jednostki.

2. Zależność służbowa: dyrektor szkoły.

3. Warunki pracy: etat, praca przy komputerze.

4. Miejsce wykonywania pracy: Zespół Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NIEZBĘDNE:

 1. Wykształcenie minimum średnie preferowane wyższe administracyjne, ekonomiczne lub pokrewne;
 2. Minimum pięcioletni staż pracy na podobnym stanowisku;
 3. Znajomość przepisów prawa w zakresie: przepisów dotyczących prowadzenia jednostki oświatowej w tym: Prawa oświatowego, Karty Nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych,  Instrukcji kancelaryjnej i archiwizacji dokumentów, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu Pracy i innych przepisów dotyczących funkcjonowania szkoły oraz finansów publicznych;
 4. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera szczególnie pakietu MS Office, poczty elektronicznej oraz Internetu;
 5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 6. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. Nieposzlakowana opinia;
 8. Obywatelstwo polskie.

 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE DODATKOWE:

 1. Wykształcenie wyższe administracyjne, ekonomiczne;
 1. Umiejętność samodzielnej, dobrej organizacji pracy własnej i podległych pracowników, szczególnie w warunkach okresowego spiętrzenia zadań;
 2. Doświadczenie zawodowe w prowadzeniu spraw oświatowych, wspomaganiu pracy dyrektora jednostki w prowadzeniu sekretariatu;
 3. Znajomość zagadnień dotyczących Systemu Informacji Oświatowej (SIO);
 4. Rzetelność, dokładność i chęć uczenia się;
 5. Umiejętność korzystania z przepisów prawa;
 6. Komunikatywność, niekonfliktowość i umiejętność pracy w zespole;
 7. Odporność na stres;
 8. Zdolności interpersonalne;
 9. Wysoka kultura osobista i kreatywność;
 10. Dyspozycyjność.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV,

2. List motywacyjny,

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla

potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997 r. o

Ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Zespół Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka 1, 62-005 Bolechowo

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w Sekretariacie Szkoły w Bolechowie

ul. Obornicka 1 do dnia 10.10.2016 r. (decyduje data wpływu do jednostki).

Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i formie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego. 

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-09-30 17:54
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-28 22:23

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3320
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-01-27 10:46

Zespół Szkół im. Gen. D. Chłapowskiego w Bolechowie

Bolechowo, ul. Obornicka 1
62-005 Owińska

NIP 777-17-93-462
REGON 632501684

numer konta:
37 10301247 0000 0000 8139 8003 PLN

Dane kontaktowe

tel. / fax: +48 61 812 60 40

email: zsbolechowo@powiat.poznan.pl

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 53925
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-03-15 22:54

Stopka strony