Ścieżka nawigacyjna

 • Oferty Pracy

Treść strony

Oferta pracy - konserwator

Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie

Oferowane stanowisko: konserwator

Data ogłoszenia: 09.01.2020r.

Termin składania dokumentów: 21.01.2020r.

Informacja dla kandydatów:

OPIS STANOWISKA:

Zakres podstawowych czynności: dozorowanie terenu należącego do szkoły, sprawdzanie stanu pomieszczeń szkolnych,  wykonywanie bieżących konserwacji oraz napraw sprzętów
i urządzeń wchodzących w zakres czynności ślusarza, stolarza, elektryka i hydraulika, malowanie pomieszczeń, uzupełnianie niewielkich ubytków w ścianach, dbanie o należyty stan budynku oraz innych składników majątku trwałego i wyposażenia szkoły, wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora lub bezpośredniego przełożonego.

 1. Zależność służbowa: Dyrektor Zespołu Szkół /Sekretarz Szkoły
 2. Warunki pracy: 1 etat
 3. Miejsce wykonywania pracy:  Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego
  w Bolechowie ul. Obornicka 1, 62-005 Owińska

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy 
 z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych z późn.zm.).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił, co najmniej 6%. 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

-wykształcenie - minimum podstawowe, preferowane wykształcenie zawodowe lub średnie,
- sumienność, dokładność i rzetelność w działaniu,
- umiejętność pracy w zespole oraz komunikatywność,
- znajomość przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
- znajomość przepisów przeciwpożarowych,
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,

- dyspozycyjność.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV,

2. List motywacyjny,

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe;

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997r.
o Ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych z późniejszymi zmianami;

5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w Sekretariacie Zespołu Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka  1 do dnia 21.01.2020r. (decyduje data stempla pocztowego).

Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i formie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

 

 

Metryka

 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2020-01-26 14:30

Oferta pracy - specjalista ds. administracyjno-gospodarczych

Oferta pracy

Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie

Oferowane stanowisko: specjalista ds. administracyjno-gospodarczych

Data ogłoszenia: 09.01.2020r.

Termin składania dokumentów: 21.01.2020r.

Informacja dla kandydatów:

OPIS STANOWISKA:

 1. Zakres podstawowych czynności:
 • zarządzanie sprawami administracyjnymi oraz organizacyjnymi szkoły,
 • współpraca przy tworzeniu i wdrażaniu procesów oraz procedur,
 • zapewnienie sprawnego przepływu informacji, korespondencji oraz dokumentacji,
 • przygotowywanie regulaminów, sprawozdań, zestawień, raportów i prezentacji,
 • zapewnienie sprawności techniczno – eksploatacyjnej budynku i urządzeń terenowych oraz zapewnienie warunków BHP,
 • zapewnienie sprawności funkcjonowania urządzeń i sprzętu jak np.: przeciwpożarowy, alarmowy, urządzenia odgromowe, elektryczne, gazowe, wodno – kanalizacyjnej, instalacji telefonicznej, itp.,
 • nadzór nad czystością i porządkiem w budynkach szkół oraz przynależnego terenu,
 • nadzór nad ekonomiczną gospodarką energią, gazem, wodą i materiałami niezbędnymi dla bezpiecznego i higienicznego funkcjonowania obiektu,
 • organizowanie okresowych przeglądów placówki, sprzętu, urządzeń oraz warunków pracy i nauki, a także konserwacji urządzeń,
 • organizowanie działań gospodarczych zapewniających poprawę warunków pracy (bieżące naprawy, remonty, modernizacje, itp.),
 • zapewnienie opieki nad zielenią szkolną w Bolechowie i Murowanej Goślinie,
 • koordynowanie gospodarki odpadami oraz kontroli zarządczej,
 • wprowadzanie danych do systemów,
 • współpraca z innymi działami,
 • realizacja dodatkowych zadań wnikających z bieżących potrzeb.

 

 1. Zależność służbowa: Dyrektor Zespołu Szkół / Wicedyrektor
 2. Warunki pracy: 1 etat
 3. Miejsce wykonywania pracy:  Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego
  w Bolechowie, ul. Obornicka 1, 62-005 Owińska oraz budynek Szkoły w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1, 62-095 Murowana Goślina.

 

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy 
 z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych z późn.zm.).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił, co najmniej 6%. 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

wykształcenie wyższe lub średnie, znajomość pakietu MS Office (Word, Excel),
preferowana znajomość przepisów dotyczących szkolnictwa, w tym zagadnień związanych z kształceniem, umiejętność pracy w zespole oraz umiejętność analitycznego myślenia, chęć rozwoju zawodowego i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, dokładność, odpowiedzialność, samodzielność i zaangażowanie w pracę, dbałość o należyty stan mienia szkolnego; uprzejmość
i życzliwość w stosunku do pracowników, uczniów i interesantów; stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku, wysoka odporność na stres.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
 4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997 r.
  o Ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych z późniejszymi zmianami,
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w Sekretariacie Zespołu Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka  1 do dnia 21.01.2020r. (decyduje data stempla pocztowego).

Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i formie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

 

Metryka

 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2019-11-09 14:23
 • zmodyfikował: administrator
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-26 14:31

Oferta pracy - pracownik obsługi, sprzątaczka

Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie

/budynek szkoły w Murowanej Goślinie

Oferowane stanowisko: pracownik obsługi - sprzątaczka

Data ogłoszenia: 18.11.2019 r.

Termin składania dokumentów: 30.11.2019 r.

Informacja dla kandydatów:

OPIS STANOWISKA:

 1. Zakres podstawowych czynności: sprzątanie sali gimnastycznej oraz siłowni wraz z zapleczem sportowym Zespołu Szkół w Bolechowie/ budynek szkoły w Murowanej Goślinie, nadzór nad wynajmem pomieszczeń sportowych, utrzymanie w czystości obiektów sportowych zewnętrznych (boisko), wykonywanie innych czynności w razie potrzeb wynikających z podstawowych wymagań higieny, wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora szkoły.
 2. Zależność służbowa: Wicedyrektor / Kierownik Szkolenia Praktycznego
 3. Warunki pracy: 1 etat, godziny pracy: 14.00 – 22.00
 4. Miejsce wykonywania pracy:  Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie/Szkoła w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych z późn.  zm.).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił, co najmniej 6%.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

wykształcenie - minimum podstawowe, preferowane wykształcenie zawodowe lub średnie; sumienność, dokładność i rzetelność w działaniu, umiejętność pracy w zespole oraz komunikatywność; znajomość przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny oraz przepisów przeciwpożarowych; dbałość o należyty stan mienia szkolnego; uprzejmość i życzliwość w stosunku do pracowników, uczniów i interesantów; stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV,

2. List motywacyjny,

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922) i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902),

5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Zespół Szkół w Bolechowie/budynek szkoły w Murowanej Goślinie

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie/budynek szkoły w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1, 62-095 Murowana Goślina do dnia 28.11.2019 r. (decyduje data wpływu do jednostki).

Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i formie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Metryka

 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2019-11-24 23:26

Oferta pracy - pracownik obsługi, sprzątaczka

Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie

/budynek szkoły w Murowanej Goślinie

 

Oferowane stanowisko: pracownik obsługi - sprzątaczka

Data ogłoszenia: 14.11.2019 r.

Termin składania dokumentów: 26.11.2019 r.

Informacja dla kandydatów:

OPIS STANOWISKA:

 1. Zakres podstawowych czynności: sprzątanie po zakończeniu zajęć lekcyjnych i innych imprezach przeprowadzonych w budynku szkoły, codzienne czynności związane z utrzymaniem czystości, otwieranie i zamykanie szkoły w dni zajęć Liceum dla dorosłych, sprzątanie pomieszczeń po tych zajęciach,  wykonywanie innych czynności w razie potrzeb wynikających z podstawowych wymagań higieny, i zleconych przez Wicedyrektora / Kierownika Szkolenia Praktycznego.
 2. Zależność służbowa: Wicedyrektor / Kierownik Szkolenia Praktycznego.
 3. Warunki pracy: 1 etat, godziny pracy: 12.00 – 20.00
 4. Miejsce wykonywania pracy:  Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie/Szkoła w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych z późn.  zm.).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił, co najmniej 6%.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

wykształcenie - minimum podstawowe, preferowane wykształcenie zawodowe lub średnie; sumienność, dokładność i rzetelność w działaniu, umiejętność pracy w zespole oraz komunikatywność; znajomość przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny oraz przepisów przeciwpożarowych; dbałość o należyty stan mienia szkolnego; uprzejmość i życzliwość w stosunku do pracowników, uczniów i interesantów; stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. CV,

2. List motywacyjny,

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,

4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 922) i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 902),

5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Zespół Szkół w Bolechowie/Szkoła w Murowanej Goślinie. Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie/Szkoła w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1, 62-095 Murowana Goślina do dnia 26.11.2019 r. (decyduje data wpływu do jednostki). Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i formie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

Metryka

 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2019-11-17 18:27

Oferta pracy - referent

Oferta pracy

Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie

Oferowane stanowisko: referent

Data ogłoszenia: 18.02.2020r.

Termin składania dokumentów: 28.02.2020r.

Informacja dla kandydatów:

OPIS STANOWISKA:

Zakres podstawowych czynności:

 1. Obsługa kancelaryjno – biurowa.
 2. Sprawowanie nadzoru nad pieczęciami szkoły.
 3. Ewidencja druków ścisłego zarachowania.
 4. Redagowanie pism zleconych przez przełożonego.
 5. Prowadzenie księgi ewidencji uczniów oraz ewidencji elektronicznej uczniów.
 6. Prowadzenie dokumentacji przekazywanej przez Komisję Rekrutacyjną  oraz uczniów przychodzących w ciągu roku.
 7. Gromadzenie, wprowadzanie i odpowiedzialność za rzetelność oraz prawdziwość ze stanem faktycznym danych do SIO w zakresie uczniów.
 8. Przygotowywanie do podpisu legitymacji uczniowskich, ich duplikatów, przedłużanie ważności oraz prowadzenie ich ewidencji (rejestr).
 9. Sporządzanie i wydawanie duplikatów, odpisów świadectw oraz innych dokumentów zgodnie z odrębnymi przepisami.
 10. Sporządzanie, wydawanie i prowadzenie rejestru wydawanych zaświadczeń dla uczniów szkół.
 11.  Prowadzenie ewidencji wycieczek uczniów i rejestru wyjść grupowych.
 12.  Prowadzenie rejestru wydanych świadectw ukończenia szkoły, dyplomów, świadectw promocyjnych dla uczniów oraz wydanych zaświadczeń.
 13.  Pomoc w załatwianiu spraw związanych z ubezpieczeniem uczniów.
 14.  Wprowadzanie deklaracji uczniów do systemu  egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz pomoc w przygotowywaniu dokumentacji dotyczącej egzaminu.
 15.  Zamawianie materiałów biurowych, środków czystości i innych niezbędnych do funkcjonowania szkoły. 
 16. Przygotowanie dokumentów do archiwizacji w ramach zajmowanego stanowiska oraz prowadzenie  składnicy akt.
 17.  Dbałość o estetykę i porządek w sekretariacie szkoły oraz w gabinecie wicedyrektora szkoły.
 18.  Prowadzenie terminarza spotkań służbowych wicedyrektora szkoły.
 19.  Prowadzenie rejestru nagan wychowawcy i dyrektora szkoły.
 20.  Obsługa sekretariatu podczas trwania zebrań z rodzicami.
 21.  Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych od kandydatów do szkoły.
 22.  Wykonywanie dodatkowych zadań zleconych przez Dyrektora, wicedyrektora i Kierownika Szkolenia Praktycznego.

 

 1. Zależność służbowa: Wicedyrektor Zespołu Szkół / Kierownik Szkolenia Praktycznego
 2. Warunki pracy: 1 etat
 3. Miejsce wykonywania pracy:  Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego
  w Bolechowie, ul. Obornicka 1, 62-005 Owińska oraz budynek Szkoły w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1, 62-095 Murowana Goślina.

 

Informacja dotycząca wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w rozumieniu przepisów ustawy 
 z dnia 21 listopada 2008 o pracownikach samorządowych z późn.zm.).

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosił, co najmniej 6%. 

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE:

wykształcenie wyższe lub średnie, znajomość pakietu MS Office (Word, Excel),
znajomość przepisów – ustaw: Karta Nauczyciela, o systemie oświaty, w tym zagadnień związanych z kształceniem, umiejętność pracy w zespole oraz umiejętność analitycznego myślenia, chęć rozwoju zawodowego i podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, dokładność, odpowiedzialność, samodzielność i zaangażowanie w pracę, dbałość o należyty stan mienia szkolnego; uprzejmość
i życzliwość w stosunku do pracowników, uczniów i interesantów; stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku, wysoka odporność na stres, wysoka kultura osobista.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV,
 2. List motywacyjny,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe,
 4. Oświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawa z dnia 29.08.1997 r.
  o Ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych z późniejszymi zmianami,
 5. Oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Oferty prosimy przesyłać pocztą lub składać w Sekretariacie Zespołu Szkół w Bolechowie, ul. Obornicka  1 do dnia 28.02.2020r. (decyduje data stempla pocztowego).

Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i formie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.

 

Metryka

 • opublikował: administrator
  data publikacji: 2020-02-18 23:30

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5891
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-02-18 23:30

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Zespół Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie

Bolechowo, ul. Obornicka 1
62-005 Owińska

NIP 777-17-93-462
REGON 632501684

numer konta:
10 1030 1247 0000 0000 8139 8004 PLN

Dane kontaktowe

tel. / fax: +48 61 812 60 40

email: zsbolechowo@powiat.poznan.pl

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 81886
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-18 23:30

Stopka strony